Trụ đèn bãi cỏ BC18

□ 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC17

□ 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC16

□ 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực tháp trong, chao nhựa trong

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC15

□ 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC14

□ 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC13

□ 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa đục + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC12

Ф 200 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC11

Ф 200 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC1.

Ф 200 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 200 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC09

Ф 260 -  H 400

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC08

Ф 260 -  H 600

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...

Trụ đèn bãi cỏ BC07

Ф 260 -  H 800

Nhôm đúc áp lực, chao nhựa trong + tháp, nón vành Ф 260 + bóng TKĐ 20w

Lắp đặt bãi cỏ sân vườn, công viên

Màu sắc: đen, đồng, rêu...