- Dựng trụ chiếu sáng và trụ đèn sân vườn
- Bulong M16-M24
- Chiều cao 500mm - 1200mm
- Tâm lỗ 220x220mm, 240x240mm, 260x260mm, 300x300mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6-D10

- Dựng trụ chiếu sáng  
- Bulong M24
- Chiều cao 1000mm
- Tâm lỗ 300x300mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ sân vườn
- Bulong M14
- Chiều cao 500mm
- Tâm lỗ 185x185mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ sân vườn  
- Bulong M16
- Chiều cao 900mm
- Tâm lỗ 260x260mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ sân vườn  
- Bulong M16
- Chiều cao 500mm
- Tâm lỗ 260x260mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ chiếu sáng
- Bulong M24
- Chiều cao 700mm
- Tâm lỗ 300x300mm 
- Hàn thành khung bằng đai la 30

- Dựng trụ chiếu sáng
- Bulong M20
- Chiều cao 700mm
- Tâm lỗ 300x300mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ sân vườn
- Bulong M16
- Chiều cao 500mm
- Tâm lỗ 220x220mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6

- Dựng trụ chiếu sáng
- Bulong M20
- Chiều cao 850mm
- Tâm lỗ 300x300mm 
- Hàn thành khung bằng đai sắt D6