Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn 2 nhánh vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn 4 nhánh vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đơn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đôi vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn 4 nhánh vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đôi vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đơn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi gia công được nhúng nóng

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đơn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đơn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu

Trụ tròn cao 6m hoặc 8m
- Đường kính D150/60
- Tay đèn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi gia công được nhúng nóng

Trụ tròn cao 6m hoặc 8m
- Đường kính D150/60
- Tay đèn vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi gia công được nhúng nóng

Bộ đèn pha 1000w
- Bóng cao áp 1000w
- Tăng phô Philips 1000w
- Tụ điện
- Kích điện
- Vỏ đèn 

Trụ tròn cao 6mx3mm
- Đoạn 1 : D114 cao 2m
- Đoạn 2 : D90 cao 4m
- Tay đèn đôi vươn 1.2m
- Pha led 400w
- Trụ sau khi nhúng nóng được sơn màu rêu