Cần đèn đôi kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                         
- Cầu Inox D100

Cần đèn đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                         
- Cầu Inox D100

Cần đèn đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                         
- Cầu Inox D100

Cần đèn đôi mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm

Cần đèn đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần 
-
 Thép đặc D12 làm vòng                                       
- Cầu Inox D100

Cần đèn ba nhánh mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm
- Nhánh nối góc 900

Cần đèn lắp trụ bê tông mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống chụp đầu trụ bê tông D120x3mm
- Tán đuôi cần

Cần đèn đôi mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm
- Góc 1800

Cần đèn đôi kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                    
- Cầu Inox D100

Cần đèn lắp trụ bê tông mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm                                       
- Cổ dê bắt trụ bê tông D180

Cần đèn đơn mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Ống nối D49x2mm
 

Cần đèn cánh buồm đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống giằng D21x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                     
- Cầu Inox D100

Cần đèn gắn tường mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đèn D60x2mm cao 2.000mm vươn xa 1.500mm 
- Hàn past gắn tường dày 4mm

Cần đèn đơn kiểu mạ nhúng kẽm nóng                                     
- Cần đứng D84/60x3mm cao 2.000mm 
- Cần vươn D60x2mm xa 1.500mm 
- Ống nối D34x2mm
- Tấm bịt đầu cần                                        
- Cầu Inox D100