Bộ đèn ONIS25
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn ONIS66
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn TOM
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn bàn chải
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn đôi
- Lắp linh kiện điện 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn Raibow
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ chóa kiếng
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn 
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn 
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn 
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn đơn
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn Raibow
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn Raibow
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn Raibow
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn chóa kiếng
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn chóa kiếng
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn 
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn con mắt
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện

Bộ đèn TOM
- Lắp linh kiện điện 150w hoặc 250w
- Bao gồm : tăng phô, tụ điện, kích điện, bóng điện